Tw�j koszykWyszukiwarka


Logo P-MASZ: Profesjonalne maszyny Nota prawna


Zawarto�� niniejszego serwisu internetowego jest w�asno�ci� FHU P-MASZ i chroniona jest przepisami prawa, w szczeg�lno�ci ustaw� z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Informacje umieszczone na tej stronie internetowej nie s� wi���ce, a ich umieszczenie ma charakter wy��cznie informacyjny, w szczeg�lno�ci informacje te nie stanowi� oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Wszelkie nazwy, znaki graficzne oraz znaki handlowe, a tak�e fotografie wykorzystane w niniejszym serwisie internetowym, s� w�asno�ci� zastrze�on� dla ich w�a�cicieli i zosta�y u�yte wy��cznie w celu identyfikacji. Do�o�ono wszelkich stara�, aby informacje zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego zosta�y podane w�a�ciwie, a tak�e z nale�yt� staranno�ci�.

FHU P-MASZ nie ponosi odpowiedzialno�ci za ewentualne b��dy, niekompletno�� lub nieaktualno�� informacji i nie ponosi �adnej odpowiedzialno�ci za jakiekolwiek szkody b�d�ce rezultatem oparcia si� na tych informacjach. FHU P-MASZ nie ponosi odpowiedzialno�ci z tytu�u ewentualnych szk�d poniesionych przez u�ytkownik�w serwisu lub osoby trzecie w zwi�zku z korzystaniem z serwisu. U�ytkownik ponosi wszelkie ryzyko zwi�zane z korzystaniem z serwisu. FHU P-MASZ zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w ka�dym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcze�niejszego powiadamiania u�ytkownik�w. Bez uprzedzenia mog� by� zmieniane zasady korzystania z serwisu.

Korzystanie z witryny jest r�wnoznaczne z akceptacj� powy�szych warunk�w.

W przypadku pyta� lub w�tpliwo�ci dotycz�cych strony WWW prosimy o kontakt.


P-MASZ Profesjonalne Elektronarzdzia
P-MASZ Profesjonalne Ogrody
 
P-MASZ © 2007 Wszelkie prawa zastrzeone | Nota prawna
Realizacja: kkf.pl